MENU

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy Hilly Sheep / nazywany dalej Sklep Internetowy lub Sklep/ obsługiwany jest przez firmę Hilly Sheep
z siedzibą w Krakowie przy ul.Komuny Paryskiej 112B ,
NIP : 945-196-38-28 REGON : 122531527

 

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy Hilly Sheep, znajduje się pod adresem www.hillysheepdev.jdmsite.com i służy do dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem sieci Internet. Ceny podane na stronie www.hillysheepdev.jdmsite.com zawierają podatek Vat.
Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia. Termin dokonania wpłaty wynosi 7 dni.
Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski S.A. 63 1050 1445 1000 0090 9471 3576 lub za pośrednictwem Przelewy 24.
Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie drogą e-mailową.
Osoba składajaca zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu Sklep internetowy Hilly Sheep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy Hilly Sheep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia,w którym zostały częsciowo lub błędnie wypełnione formularze zamówienia.
Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym Hilly Sheep są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia zostaje dołączony dokument sprzedaży. Na życzenie może zostać również wystawiona faktura VAT.

 

3. REKLAMACJE I ZWROTY

[BANER-WZ]

Zgodnie z Rozdziałem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – “Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość” Art. 12. 1. szczegółowy regulamin dotyczący zawarcia umowy, procedury zwrotów i reklamacji zostanie przekazany Konsumentowi na trwałym nośniku (e-mail) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

4. PRZESYŁKA

4.0. Wszystkie prace są bardzo starannie pakowane w ozdobne opakowania oraz wysyłane w pudełkach kartonowych z wypełnieniem.
4.1. Przedmioty kupione na stronie sklepu internetowego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt przesyłki 17 zł. Termin gwarantowany doręczenia paczek przez firmę kurierską to 2 dni robocze.
4.2. Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania przelewu . Nie dotyczy to prac wykonanych na zamówienie, w których wyraźnie podany jest termin realiazcji zamówionej pracy.
4.3.Koszty przesyłki zagranicznej za pośrednictwem Poczty Polskiej  Global Express 40 zł .

 

5. POUFNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Majcher adres: ul. Komuny Paryskiej 112B 30-389 Kraków 30-348 , NIP 9451963828, REGON 122531527
2. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
3. Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w Sklepie, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy Towaru.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu:
1) wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
2) marketingu własnych towarów i usług, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym przesyłanie informacji handlowych na adres email Użytkownika wymaga jego
odrębnej zgody.
5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
1) przesyłając email na adres: biuro@baziunowaizba.pl , albo
2) pisemnie, pocztą na adres: Krakó 30-348 ul. Komuny Paryskiej 112b Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.
6. Byśmy mogli świadczyć Tobie usługi, przekazujemy Twoje dane podmiotom świadczącym dla nas usługi IT , w tym: utrzymania Serwisu i przechowania danych
7. Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas umowa. Po wykonaniu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić od Ciebie takich roszczeń.
8. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli chcesz z nich skorzystać napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą:
1) prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych;
2) prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne;
3) prawo do bycia zapomnianym – masz prawo do „bycia zapomnianym”; oznacza to,że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo jeprzetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6)poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie sąnadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się doodczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi;
prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
6) prawo do sprzeciwu – przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego; w takim przypadku niezwłocznie
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
7) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.
9. Gromadzimy informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://baziunowaizba.pl . Zebrane w ten sposób dane służą nam analizie
i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
10. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

 

6. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

Zamówienia indywidiualne są realizowane tylko po dokonaiu przedpłaty, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową lub telefoniczną.
Termin realizacji wynosi około 10 dni.
Zawsze przesyłam zdjęcia wykonanej pracy do akceptacji.
Dane do przelewu znajdą Państwo na stronie ‘Kontakt’. Tytuł przelewu – ‘ zadatek’. O zaksięgowaniu wpłaty powiadomię Państwa @

 

7. PRAWA AUTORSKIE © Hilly Sheep

7.1. Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Baziunowa Izba oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
7.2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody Hilly Sheep.